Polityka prywatności

Niniejszy dokument, zwany dalej “Polityką prywatności”, przedstawia, w jaki sposób firma Online Kasyno Polis obsługuje informacje i dane osobowe przekazywane przez klientów w celu efektywnego zarządzania relacją z nimi.

Ta Polityka odnosi się do naszych stron internetowych, aplikacji, produktów i/lub usług związanych z nią lub nieposiadających oddzielnej polityki prywatności, które nazywamy “naszymi usługami”. Głównym celem tej Polityki prywatności jest poinformowanie klientów o rodzaju zbieranych przez nas danych, przyczynach ich zbierania, sposobie przetwarzania, podmiotach, którym udostępniamy dane osobowe, a także o prawach klientów w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania tych danych, a także omówienie kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem i prywatnością.

Zgodnie z treścią niniejszej Polityki prywatności, wszelkie dostarczone przez klientów lub już zgromadzone dane osobowe będą poddawane przetwarzaniu. Możemy udostępniać te dane za pośrednictwem Strony internetowej firmy OnlineKasynoPolis lub innymi dostępnymi w przyszłości metodami.

Klient, zapoznając się z tą Polityką, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w tej Polityce. Klient nie będzie mógł korzystać z Strony internetowej ani przekazywać nam swoich danych osobowych w inny sposób, jeśli nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszej Polityce prywatności.

W niniejszej deklaracji, terminy “OnlineKasynoPolis”, “Nasza firma”, “My” lub “Nasze” odnoszą się do właściciela strony online-kasyno-polis.com, czyli firmę Online Kasyno Polis, która zarządza danymi.

Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych prowadzone przez firmę OnlineKasynoPolis, opisane w niniejszym dokumencie dotyczą zgodności z następującymi regulacjami:

  • Ustawą maltańską o ochronie danych osobowych (znaną jako “DPA” – rozdział 586 zbioru ustaw Malty), oraz wszelkimi innymi przepisami prawa wprowadzonymi w ramach DPA w przyszłości.
  • Rozporządzeniem (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych, uchylająca dyrektywę 95/46/WE (znane jako “Rozporządzenie” lub “GDPR”).

Zarówno DPA, jak i GDPR łącznie będą określane w niniejszej polityce jako “Przepisy dotyczące ochrony danych”.

“Administrator danych” w zgodzie z właściwymi Przepisami dotyczącymi ochrony danych jest firmą OnlineKasynoPolis, która jest odpowiedzialna za określanie celów oraz środków przetwarzania danych osobowych.

Słownik definicji

Pliki cookies

Pliki cookies, znane również jako “ciasteczka”, reprezentują dane komputerowe składowane na urządzeniach końcowych Użytkowników.

Dla pełnej ilustracji i wyjaśnienia dotyczących plików cookie, a także powodów i metod ich przetwarzania (włączając różnicę pomiędzy plikami obligatoryjnymi a uwarunkowanymi), prosimy o przeczytanie naszej wnikliwej i łatwo przyswajalnej Polityki dotyczącej plików cookie, która jest dostępna pod adresem: Polityka plików Cookies.

Administrator danych

Termin “Administrator danych” odnosi się do jednostki, czy to fizycznej, czy prawnej, organu zarządzającego, instytucji lub innego podmiotu, który samodzielnie lub we współpracy określa cele i techniki przetwarzania danych osobowych. W przypadkach, gdzie cele i techniki przetwarzania danych osobowych są regulowane przez przepisy prawa Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego, wybór administratora lub kryteria jego mianowania mogą wynikać z tych konkretnych przepisów.

Podmiot przetwarzający dane

Termin “Podmiot przetwarzający dane” identyfikuje osobę fizyczną lub podmiot prawny, organ administracyjny, urząd lub inną jednostkę odpowiedzialną za obróbkę danych osobowych w imieniu administratora.

Podmiot danych

Określenie “Podmiot danych” odnosi się do osoby fizycznej, której dane osobowe dotyczą.

Dane osobowe

“Dane osobowe” obejmują wszelkie informacje umożliwiające identyfikację klienta lub dotyczące zidentyfikowanej osoby lub pozwalające na jej rozpoznanie.

Dane użytkowania

Termin “Dane użytkowania” odnosi się do informacji zbieranych automatycznie za pośrednictwem strony internetowej (lub usług stron trzecich, z których korzysta OnlineKasynoPolis). Takie informacje mogą zawierać adresy IP, różne dane związane z poszczególnymi wizytami oraz szczegółowe informacje odnośnie do trasy nawigacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron i innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego urządzenia i ogólnego środowiska informatycznego Użytkownika, którego dane są przetwarzane.

Użytkownik

Opis osoby korzystającej z onlinekasynopolis.pl jako “Użytkownik” oznacza osobę identyczną z Podmiotem danych, o ile nie określono inaczej.

Bezpieczeństwo

Firma OnlineKasynoPolis przechowuje dane osobowe klientów w formie cyfrowej, zabezpieczając je na dyskach twardych poddawanym procedurom szyfrowania.

Ochrona Danych Osobowych

Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych opierają się na najwyższych standardach branżowych oraz zaawansowanych systemach bezpieczeństwa. Nasze zaangażowanie w zachowanie prywatności danych osobowych obejmuje nie tylko utrzymanie doskonałej jakości i norm bezpieczeństwa, ale również skrupulatne przestrzeganie regulacji prawnych. Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne i uzasadnione, zgodnie z wytycznymi określonymi w GDPR.

Dane Osobowe Przekazywane Nam

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane nam w następujący sposób:

  • subskrybując nasz biuletyn informacyjny;
  • wypełniając formularze kontaktowe.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz informacji, które możesz dostarczyć, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, w ramach każdego procesu, w którym uczestniczysz.

Nazwa procesu Obowiązkowe dane osobowe Opcjonalne dane osobowe
Usługa formularza kontaktowego Imię i nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące użytkowania i dane dotyczące plików cookie Brak
Subskrypcja newslettera Adres mailowy, adres e-mail, dane dotyczące użytkowania i dane dotyczące plików cookie Brak

Dane Kolekcjonowane Z Urządzeń Użytkownika

Do zarządzania naszą witryną internetową i zapewnienia, że treści z naszej strony są prezentowane w sposób jak najbardziej efektywny dla Ciebie i Twojego urządzenia, wykorzystujemy dane użytkownika i pliki cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

Regulacja Prawna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych

Nazwa procesu Podstawa prawna
Subskrypcje Zgoda
Usługa formularza kontaktowego Uzasadniony interes i zgoda

Przetwarzanie Danych Osobowych Na Podstawie Uzasadnionych Przez Nas Interesów

Nasze uzasadnione interesy zachodzą, kiedy istnieje słuszny cel biznesowy lub handlowy, który wymaga przetwarzania informacji osobowych. W takich przypadkach zobowiązujemy się do ochrony poufności danych osobowych klienta w sposób uczciwy i nie kolidujący z jego interesami.

Jeżeli zdecydujemy się na przetwarzanie danych osobowych klienta w oparciu o nasze uzasadnione interesy, dostarczymy klientowi stosowne informacje na ten temat. Przedstawimy nasze uzasadnione interesy i umożliwiamy klientowi zadawanie pytań oraz wyrażenie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Ważne jest podkreślenie, że firma OnlineKasynoPolis nie jest zobligowana do zaprzestania przetwarzania danych, jeśli podstawy prawne tego przetwarzania wyłączają prawo klienta do sprzeciwu.

Przetwarzanie Bazujące Na Podstawie Zgody Udzielonej Przez Klienta

Zgoda nie stanowi jedynego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych klienta. Dane te będą przetwarzane na podstawie zgody jedynie w przypadkach, w których wykorzystanie innych odpowiednich podstaw prawnych jest niemożliwe lub gdy zdecydujemy się nie polegać na innych podstawach (np. ze względu na przestrzeganie przepisów prawa lub nasze własne uzasadnione interesy). W sytuacji przetwarzania danych osobowych klienta na podstawie jego zgody, klient zachowuje prawo do jej odwołania w dowolnym momencie, przy użyciu takich samych środków, jakie zostały użyte przy udzielaniu zgody. Jeśli klient zdecyduje się na wycofanie zgody, rozważymy, czy możemy (lub jesteśmy zobowiązani) kontynuować przetwarzanie danych osobowych klienta na innych podstawach prawnych niż zgoda. W takim przypadku poinformujemy klienta o naszych działaniach. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych klienta, dokonanego przed wycofaniem zgody.

Przetwarzanie Danych Poprzez Zgodę Wydaną Przez Użytkownika

W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień, pragniemy podkreślić, że w sytuacjach, w których niemożliwe jest skorzystanie z innej podstawy prawnej lub wybieramy nie wykorzystywać takiej (jak na przykład nasze uprawnione interesy), będziemy przetwarzać dane osobowe klienta na podstawie wyraźnej zgody.

W przypadkach, gdy przetwarzamy dane na mocy zgody klienta (której nigdy nie narzucamy, lecz zawsze uzyskujemy w sposób jasny i zrozumiały dla klienta), klient ma prawo do jej wycofania w każdym momencie, korzystając z tych samych środków, które zostały wykorzystane przy jej udzielaniu.

Jeśli klient zdecyduje się na wycofanie zgody w dowolnym momencie (kontaktując się z nami listownie lub za pośrednictwem podanego poniżej adresu e-mail), przeprowadzimy analizę, aby ustalić, czy w danym czasie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania jego danych osobowych (na przykład obowiązujący wymóg prawny), która upoważnia nas (lub zobowiązuje) do przetwarzania danych osobowych klienta bez jego zgody. O wszelkich takich ustaleniach klient zostanie poinformowany.

Klient ma prawo odmówić udostępnienia danych osobowych, jednak w przypadku, gdy odmówi dostarczenia informacji niezbędnych do świadczenia usług, może być niemożliwe świadczenie tych usług klientowi, zwłaszcza jeśli zgoda klienta stanowi jedyną dostępną podstawę prawną.

Chcielibyśmy podkreślić, że zgoda klienta nie jest jedyną podstawą prawną, na której opieramy przetwarzanie jego danych osobowych. W poprzedniej sekcji przedstawiliśmy różne podstawy prawne, na których możemy przetwarzać dane osobowe klienta w określonych celach.

Inne Zamiary

Istnieją sytuacje, w których jesteśmy zobowiązani do wykorzystania danych osobowych i ich przechowywania w celu zapewnienia ochrony przed stratami, ochrony praw, zachowania prywatności, zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony własności naszej oraz innych podmiotów, co jest zgodne z naszymi uzasadnionymi interesami.

Retencja Danych

Przechowujemy dane tylko przez niezbędny czas, który jest wymagany ze względu na uzasadnione cele biznesowe lub prawne. Dążymy do zagwarantowania, że nasze usługi zapewniają ochronę informacji przed ich przypadkowym lub nieuprawnionym usunięciem. Dlatego możliwe jest, że wystąpi pewne opóźnienie między momentem usunięcia informacji przez klienta a rzeczywistym usunięciem kopii danych z naszych aktywnych systemów i kopii zapasowych. Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Przedstawianie Danych Osobowych Uprawnionym Stronom Trzecim

Niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, dane osobowe klienta mogą być ujawniane uprawnionym stronom trzecim, które znajdują się zarówno na obszarze UE/EOG, jak i poza nim, pod warunkiem, że takie ujawnienie jest dozwolone lub wymagane przez przepisy regulujące ochronę danych osobowych i/lub inne przepisy prawa. Wśród tych uprawnionych stron trzecich znajdują się jednostki wewnątrz struktury firmy OnlineKasynoPolis, inne strony trzecie, a także organizacje takie jak instytucje wymiaru sprawiedliwości, firmy księgowe i audytorskie, organy nadzoru, właściwe organy i dostawcy usług marketingu cyfrowego. Dane osobowe mogą również być ujawniane organizacjom, które klient przedstawia nam jako stronie trzeciej, stronom trzecim wskazanym przez klienta jako te, którym chcielibyśmy dostarczyć swoje dane, lub innym stronom trzecim, którym musimy ujawnić dane osobowe klienta, aby świadczyć klientowi produkty i/lub usługi. Zakres udostępnionych danych osobowych zależy od rodzaju produktów lub usług, z których klient korzysta.

Jeżeli konieczne jest przekazanie takich danych osobowych poza terytorium EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ich ochrony. Możemy również przekazywać dane osobowe innym spółkom zależnym i partnerom biznesowym, a także podmiotom prawnym, które przejmują naszą działalność. Wszystkie kwestie związane z przekazem danych osobowych poza terytorium EOG zostały dokładniej opisane poniżej. Pragniemy jednak podkreślić, że dane osobowe klienta nie zostaną ujawnione stronom trzecim w celach marketingowych bez wyraźnej zgody klienta.

Udostępnianie Danych Osobowych Innym Uprawnionym Podmiotom

Relewantne informacje osobowe zostaną ujawnione lub przekazane (zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych) członkom kadry kierowniczej oraz pracownikom firmy OnlineKasynoPolis, innym jednostkom funkcjonującym w obrębie firmy OnlineKasynoPolis (np. w celu spełnienia wymagań prawnych), a także innym podmiotom współpracującym oraz podwykonawcom, którzy działają na terenie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że ma to zastosowanie w ramach celów opisanych w niniejszym Regulaminie prywatności (w tym usługodawcom, którzy dostarczają klientowi funkcje serwisu oraz inne usługi). Udostępnienie informacji osobowych będzie miało miejsce tylko w celu dostarczania klientowi usług, jak również z innych uprawnionych powodów zgodnie z przepisami prawa (z uwzględnieniem wszelkich ujawnień niezależnych od zgody klienta).

Wszelkie uzasadnione ujawnienia będą przeprowadzane z zachowaniem pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych. Działania te obejmują rygorystyczne standardy, które regulują przetwarzanie danych osobowych, w tym zachowanie poufności przekazywanych informacji, także w odniesieniu do personelu pracującego w dziedzinie ochrony danych. Nasi dostawcy usług, którzy pełnią rolę podmiotów przetwarzających dane, są również zobowiązani do przestrzegania innych obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które zostały zawarte w artykule 28 GDPR.

Pragniemy podkreślić, że dane osobowe klienta nigdy nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych bez wyraźnej zgody klienta.

Komunikacja Internetowa

Klient świadomie przesyła dane przez internet, co może wiązać się z przekazywaniem informacji między różnymi krajami, nawet jeśli zarówno nadawca, jak i odbiorca danych znajdują się w tym samym państwie. Odrębne jurysdykcje oraz różnice w poziomie ochrony danych w tych krajach mogą wpłynąć na proces przekazywania danych osobowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania klienta lub innych stron trzecich związane z danymi osobowymi przed ich dostarczeniem do nas. Działa to także w przypadku korzystania z różnych środków przekazu, takich jak aplikacje WhatsApp, Skype, Dropbox, czy inne, które mogą być zlokalizowane w państwach o niższym poziomie ochrony danych osobowych niż te obowiązujące na terenie EU.

Ponadto, o ile nie wynika to bezpośrednio z obowiązującego maltańskiego prawa, nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych podczas ich przesyłania przez internet.

Aktualizacja Informacji Osobistych

Nasz priorytet to utrzymanie bieżąco i dokładnie przechowywanych informacji osobowych klienta. Klient ma pełne prawo i możliwość weryfikacji swoich danych w dowolnym momencie, poprzez skontaktowanie się z nami z użyciem informacji kontaktowych podanych poniżej. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieścisłości lub błędów, bezzwłocznie dokonamy ich korekty lub usuniemy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem praw klienta, wynikających z aktualnie obowiązujących regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Połączenia Z Witrynami Stron Trzecich

Wszystkie udostępniane łącza prowadzące do witryn internetowych stron trzecich są wyraźnie oznaczone, i pragniemy podkreślić, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści tych witryn (nie promujemy także tych treści). To oznacza, że nie mamy wpływu na polityki prywatności oraz działania związane z przetwarzaniem danych prowadzone na stronach trzecich. Rekomendujemy zaznajomienie się z polityką prywatności dostępną na stronach trzecich.

Transfer Danych Poza Europejski Obszar Gospodarczy (Eog)

Należy pamiętać, że dane osobowe klienta mogą być przenoszone poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub do krajów spoza EOG tylko w określonych sytuacjach. Przesłanie danych poza EOG jest uzasadnione, gdy zachodzą następujące okoliczności: transfer danych może nastąpić, jeśli Komisja Europejska potwierdziła, że kraj docelowy zapewnia adekwatny poziom ochrony danych; Dane mogą być przekazywane, jeśli klient wyrazi na to wyraźną zgodę; Przekazanie danych może być konieczne do wypełnienia warunków umowy między klientem a firmą OnlineKasynoPolis.

W przypadku transferu danych poza granice EOG, niezależnie od tego, czy jest to wewnętrzny przekaz w obrębie struktur firmy OnlineKasynoPolis, czy też przekaz do partnera biznesowego, przyjmowane są konkretne środki bezpieczeństwa. Celem tych środków jest utrzymanie poziomu ochrony danych na poziomie obowiązującym na terenie EOG. Jeśli klient pragnie uzyskać bardziej szczegółowe informacje w tej kwestii, zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem podanym poniżej.

Odbierający dane osobowe zobowiąże się do stosowania tych samych standardów, co te obowiązujące na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poprzez zawarcie umów obejmujących standardowe klauzule umowne UE (klauzule wzorcowe UE). Jeśli dane są przesyłane do Stanów Zjednoczonych, do podmiotu zarejestrowanego w ramach programu Privacy Shield (struktura potwierdzająca ochronę danych osobowych), uważa się, że zapewnia on adekwatny poziom ochrony, co zostało uznane przez Komisję Europejską.

Prawa Przysługujące Podmiotowi Danych

W najlepszy możliwy sposób, firma OnlineKasynoPolis podejmie się umożliwić klientowi korzystanie z jego praw dotyczących danych osobowych. W niektórych przypadkach może być konieczne potwierdzenie tożsamości klienta, aby skorzystać z tych praw.

  • Dostępność danych osobowych klienta
  • Prawo przenoszenia elektronicznej kopii danych osobowych klienta
  • Korekta danych osobowych klienta w przypadku ich niekompletności lub niedokładności
  • Usuwanie lub ograniczanie danych osobowych klienta w określonych okolicznościach, zgodnie z obowiązującym prawem.

O Firmie

Jeżeli masz pytania lub uwagi odnośnie naszych zasad prywatności lub pragniesz skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem danych osobowych. Możesz to zrobić, pisząc na adres korespondencyjny podany powyżej lub przesyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected].

Aktualizacja Polityki Prywatności

Warto również pamiętać, że OnlineKasynoPolis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej polityce prywatności w dowolnym momencie. Aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami, zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony i sprawdzania daty jej ostatniej aktualizacji. W przypadku, gdy wprowadzone zmiany wpłyną na aktywności, które wymagają zgody Użytkownika, OnlineKasynoPolis pozyska nową zgodę, jeśli to będzie konieczne.